обратно в началото

Списък на единиците в играта

Пехота:
Опълчение

основно въоръжение:
някакво просто двуръчно оръжие: копие, подкована тояга, годендаг, боздуган на дълъг прът, дори разнообразни селскостопански сечива (вили, коси и бухалки за жито). Нож или лека брадва за близък бой.

второстепенно оръжие:
къс лък, ловен арбалет или (по-рядко) дълъг лък.

защитно снаряжение:
част от хората нямат, останалите разполагат с леко - гамбезон, понякога комбиниран с леки кожени доспехи и доста по-рядко с халчеста ризница. Част от опълченците разполагат с шлемове.

описание: Опълченците се свикват за защита на родната провинция и служат като гарнизон на крепостите. Феодалното опълчение и градските милиции се свикват рядко и обучението им оставя да се желае повече. Дисциплината им е ниска, но боен дух не им липсва, защото знаят, че защитават собствения си поминък и семейства. Това понякога може да ги вдъхнови за големи дела, факт, в който се е уверявал не един нетърпелив пълководец, решил да щурмува крепостта, вместо да я вземе с обсада.

бойни особености:много слаби в атака,малко по-добри в отбрана. Защитното им снаряжение е разнообразно, но едно нещо го обединява - то е леко и защитава само от слаби удари. Единственото, което компенсира уязвимостта им е здравината на крепостните стени. Докато те остават непокътнати, гарнизонът ще даде добър отпор на щурмуващата пехота, а опълченците, които не са ангажирани да отбраняват стените с хладно оръжие в ръка, ще засипват обсаждащата армия със стрелите си. Лъковете и арбалетите им са слаби, но високата позиция им дава предимство, а защитата им добавя смелост. Ако не бъдат блокирани от щурмуващи сили и стрелкови отряди, те могат да се решат да направят излаз и да унищожат обсадния парк на армията, разположила се под стените на крепостта.

Пиконосци

основно въоръжение:
дълга пехотна пика със стоманен връх. Малка част от тях са въоръжени с алебарди.

второстепенно оръжие:
къс меч или кинжал.

защитно снаряжение:
стоманен шлем, гамбезон и халчеста ризница, които доста рядко се допълват от частична пластинчата защита на ръцете и краката.

описание и предназначение: Пиконосците са тежки пехотинци, гръбнакът на всяка армия. Дългите пики и плътният строй позволяват във всеки сблъсък да се включат поне първите 3-4 реда от строя им, което им дава предимство в щетата и атаката над мечоносците. Главната им задача е да служат за основен "пълнеж" на всяка армия, тъй-като съчетават добре цена и ефективност. Добри са за защита от конни нападения и сравнително ефективни в атака срещу пехота.

в атака: пиконосците са много ефективни в атака срещу пехота. Срещу конница са по-слаби, но ако трябва да атакувате конен отряд и можете да избирате между мечоносци и пиконосци, без съмнение подходящи за тази задача са последните. Способни са да нанесат значителна щета на по-слабо защитен противник.

в отбрана:плътнитяс трой и дългите пики намаляват значително подвижността на строя, а щом строя се наруши и се стигне до близък бой, от пиките няма особена полза. Затова пиконосците са твърде уязвими за атака - особено от страна на мечоносци. Можете да разчитате да се справят добре в отбрана само ако им дадете заповед "защита" и, още по-добре, ако има укрепления. Ако имате срещу себе си група пиконосци, заела отбранителна формация е най-добрпе да не помисляте, да ги атакувате с конница.

уязвимост:защитното им снаряжение е средно и не може да ги защити ефективно от метателни оръжия, липсата на щитове и плътния строй увеличават уязвимостта им за стрелци и артилерия. В ръкопашен бой са малко по-добре защитени, но не следва да се очаква много и пиконосците обикновено дават големи загуби.

особености: могат да участват в щурмуването на крепости, но са значително по-малко ефективни от мечоносци или стрелци. Бонусът при изпълнение на заповед "защита" е най-голям, в сравнение с който и да е друг отряд.

Мечоносци

основно въоръжение:
дълъг прав меч, бойна секира или боен чук.

второстепенно оръжие:
кинжал или лек шестопер боздуган.

защитно снаряжение:
гамбезон, халчеста ризница, частичен пластинчат доспех, стоманена защитна яка и шлем, щит.

описание и предназначение: тежка щурмова пехота, разполагаща с много добра защита. Могат да се сражават както в отворен строй (в атака), така и в плътен (в отбрана). Дисциплината им е добра, а индивидуалните им воински умения превъзхождат значително тези на пиконосците. Ефективни са за унищожаване на групи пиконосци и стрелци. Изключително уязвими са за конна атака.

в атака: ефективни са срещу пехота и стрелци. Въоръжението им е достатъчно добро, за да нанесат щета и на защитен с добър доспех противник, но не е ефективно срещу конен противник.

в отбрана: дори когато не изпълняват заповед "защита" може да се очаква, че ще дадат добър отпор на пехотна атака. Ако им дадете такава ефективността им в отбрана нараства значително (но не колкото на пиконосците), но недостатъчно за да издържат на конна атака. Ако се налага да се посрещне с тях кавалерийска атака, най-добре да им се даде заповед за "защита" и да са разположени в укрепление.

уязвимост: разполагат с много добра защита от ръкопашни и метателни оръжия. Могат да понесат значителни щети без да се огънат, в сравнение с пиконосците или стрелците.

особености: най-ефективната пехота, когато опре до щурм на крепост.

Сапьори

екипировка:
лопати, търнокопи, брадви и секири, барутни мини и фитили.

Няма да срещнете сапьори на бойното поле, тяхната работа приключва с издигането на защитни редути, копаенето на ровове и поставяне на капани. Но по време на обсада или щурм на крепост те са незаменими, защото няма кой друг да копае минни галерии, да залага в тях заряди и да взривява стените и кулите на замъците.

Конница:
Рицари

основно въоръжение:
дълъг прав меч, секира или есток.

второстепенно оръжие:
боен чук, шестопер боздуган или утринна звезда.

защитно снаряжение:
гамбезон, халчеста ризница, цял лек пластинчат доспех, кавалерийски щит. Конете са защитени с плъстена дреха, комбинирана на гърдите, главата и врата на коня с халчеста или люспеста ризница.

описание и предназначение: Рицарите са дребни благородници, които имат достатъчно земя, за да си позволят бойни коне и доспехи, както и помощници и слуги. Универсална конница, която е добра за офанзивни действия срещу пехота, артилерия, стрелци или друга конница. Уязвими са за пиконосци в защитна формация и, в по-малка степен, за арбалетчии.

в атака: кавалерията е ефективна най-вече в атака. Не е препоръчително да се атакуват пиконосци, освен във фланг или ако отстъпват. Конницата не е много устойчива и лесно губи бойния си дух при неуспех.

в отбрана: конницата не е добра в отбрана, особено ако бъде атакувана от конен отряд на противника. Заповедта за защита с малко покачва характерестиките на конните отряди в отбрана.

уязвимост: защитното снаряжение на рицарите е малко по-добро от това на мечоносците и е устойчиво на метателни оръжия и в ръкопашен бой. Конете им не са достатъчно добре защитени и не е добре да бъдат оставяни под огъня на лъкове и особено на арбалети.

особености: конницата не участва в щурма на крепости. При обсада ролята им е малка, защото бързо се отегчават и се отдават на лов и други по-приятни занимания, оставяйки основната работа на войниците от простолюдието.

Жандарми

основно въоръжение:
кавалерийска пика.

второстепенно оръжие:
есток, боздуган или кинжал.

защитно снаряжение:
пълен тежък пластинчат доспех за ездача и пълен доспех за коня.

описание и предназначение: Жандармите са съставени от благородници със средно и високо положение, които могат да си позволят цената на няколко от най-добрите бойни коне, както и пълен кован доспех за себе си и за конете си. Те са тежка ударна конница, подходяща за всякакви офанзивни задачи в рамките на полево сражение.

в атака: кавалерията е ефективна най-вече в атака. Жандармите са ефективни срещу друга конница и всякаква пехота (дори пиконосци). Срещу стрелци или артилерия са по-слабо ефективни от рицарите, защото рядко желаят да се захващат с такива "маловажни" за техните разбирания цели. Кавалерийската пика в съчетание с устрема на коня са най-мощната възможна форма на атака, т.е. те нанасят максимална щета.

в отбрана: в отбрана не са толкова устойчиви, а и плътният строй и дългото оръжие не им дават такава добра възможност да реагират на внезапна заплаха или удар във фланг.

уязвимост: разполагат с най-доброто възможно защитно снаряжение, което е предназначено да устоява на всякаква заплаха. Уазвими са в някаква степен за арбалетни болтове, тежките стрели, изстрелвани от скорпионите и за камъните на онагерите.

особености: конницата не участва в щурма на крепости. При обсада ролята им е малка, защото бързо се отегчават и се отдават на лов и други по-приятни занимания, оставяйки основната работа на пехотата.

Стрелци:
Лъконосец

основно въоръжение:
дълъг тисов лък.

второстепенно оръжие:
кама и къс меч, брадва или лек боздуган.

защитно снаряжение:
гамбезон, халчеста ризница или бригандина, лек стоманен шлем и малък метален щит. В обоза си носят подострени колове за защита от конница.

описание и предназначение: Никоя армия не може да се надява на победа на бойното поле, ако не разполага със стрелци, които да подготвят атаката на конница и пехота. Лъконосците са популярен избор сред повечето лордове, защото са малко по-евтини от арбалетчиите, а залповете им са бързи, плътни и смъртоносни за всеки леко или средно екипиран отряд на противника. Дългитя лък е сравнително евтин за производство, но се изискват дълги години тренировки, за да се овладее и да бъде ефективне в ратните дела.

в атака: Лъконосците се използват за да засипят със стрелите си избрания вражески отряд, което разстройва редовете и нанася загуби. Не разчитайте да бъдат особено ефективни срещу добре борниран противник, защото стрелите им са ефективни срещу пластинчати доспехи само от упор.

в отбрана: В отбрана лъконосците са сравнително слаби. По-добри шансове имат, ако им е дадена команда "защита", защото тогава ще успеят да изградят защитна позиция, котяо им дава известни шансове да издържат на кавалерийска атака. Второто предимство на заповедта за отбрана е, че в този случай те ще посрещнат вражеската атака със залп и след това с ръкопашно оръжие. Необходимостта да се упражняват дълго в стрелба с лък не им оставя много време за тренировки с ръкопашно оръжие.

уязвимост: Защитното снаряжение на лъконосците е леко, нямат и щитове, така че са доста уязвими за всякакви оръжия.

особености: добри са при щурм или в обсада.

Арбалетчия

основно въоръжение:
тежък арбалет със стоманен лък.

второстепенно оръжие:
дълъг прав меч, есток или боен чук.

защитно снаряжение:
гамбезон, халчеста ризница, частичен пластинчат доспех, стоманена яка, салад, клиновиден щит и павеза.

описание и предназначение: Добра средна пехота, която комбинира стрелково оръжие с прилични умения за ръкопашен бой и защитно снаряжение, което не остъпва на това на мечоносците. Да се научиш да използваш арбалет не иска много време, а зареждането му - особена сила или усилия, така че на арбалетчиите им остава повече време да упражняват уменията си в ръкопашен бой. Арбалетът е по-сложен за поризводство от евтиния дълъг лък, а арбалетчиите разполагат най-често с по-добро снаряжение от това на лъконосците, затова са и по-скъпи за снаряжаване и поддъжка.

в атака: ролята им в офанзива е същата, като на стрелците - да подготвят атаката на конните или пехотни отряди. Арбалетът изисква много повече време, за да се зареди, затова залповете на арлабетчиите са значително по-редки от тези на лъконосците. Което не им достига като скорострелност, те компенсират с мощ - стоманеният лък изпраща стрелата с голяма сила, способна да преодолее дори пластинчат доспех.

в отбрана: в отбрана са достатъчно ефективни за да отговорят подобаващо на пехотна атака, но са твърде уязвими за конница. Ако изпълняват заповед "защита" ще посрещнат атаката на противника със залп, след котео в работа влизат мечове и боздугани.

уязвимост: защитното им снаряжение е прилично и ги предпазва в определена степен както от леки ръкопашни оръжия, така и от стрели, изстреляни от лъкове. Когато са на позиция те разполагат своите павези (големи щитове), зад които се прикриват докато зареждат оръжията си. Това ги прави доста издръжливи за атака с метателни оръжия. В ръкопашен бой есто използват обикновени клиновидни щитове, които носят на гърбовете си.

особености: Арбалетчиите са незаменими при щурмуване на крепост: изстрелите им са точни, а грамадните щитове им позволяват да използват свое подобие на крепост.

Обсадни оръдия:
Скорпион

среден торсионен катапулт, изстрелващ дълги и тежки стрели.

Скорпионът е идеален за обстрелване на плътни посторения от вражеска пехота, достатъчно ефективен е и срещу стрелци, но тъй като те рядко се сбиват в плътни групи, не може да разчита на същата ефективност. Срещу конница ефективността му е малка: тъврде много време се иска, за да се натегне и приготви за нов изстрел, а конниците препускат бързо и се умерват още по-трудно.

Срещу укрепления скорпионите са слабо ефективни, така че има повече смисъл за един лорд да ги използва в полево сражение, отколкото когато ще се занимава с обсадни дела.

Онаджер

тежка балиста, мятаща големи каменни снаряди или множество по-малки камъни.

Онаджерите са предназначени на първо място за разрушаване на укрепления и пробиване на дупки в крепостните стени. Никой враг, който разчита на укрепления, за да опази бойния си дух не може да остане равнодушен, щом чуе над главата му да засвистят тежките каменни снаряди.

В полево сражение онаджерите са по-малко ефективни. Пълководецът може да се надява на успех, когато ги използва срещу плътно сторена пехота.

За бойният дух

Всяко полево сражение се решава на първо място в умовете и душите на участващите в него мъже. Опитният пълководец знае това и умее да го използва в своя полза.

Що е боен дух?

За всяка армия, която влезе в полево сражение, се определя един общ параметър, наречен "боен дух". Той "измерва" желанието на армията да продължи да се сражава. Щом бойният дух падне под половината на първоначалната си стойност, армията е изпада в голяма беда, защото във всеки един момент след това е възможно сърцата на войниците и командирите да не издържат на стреса на битката и те да покажат на противника гърбовете си. Ако бойният дух на едната армия се пречупи, сражението за нея свършва, а бойното поле и победата остават в притежание на противника.

Високият боен дух има малко отражение (20% - 5%) върху ефективността на отрядите в ръкопашен бой. "Висок" е бойният дух в началото на сражението. С падането му до стойности под 75% бойния дух престава да се отразява положително върху бойните способности на отрядите, но не се отразява и отрицателно.

Как се определя и от какво зависи бойният дух?

Бойният дух се определя еднократно в началото на всяко сражение. Това става на база на разположените на бойното поле сили (най-много боен дух дава мощната кавалерия, след това - устойчивата в защита пехота, а стрелците се нареждат в края), диспозицията (незаетите позиции на бойното поле намаляват значително устойчивостта на всяка една армия) и оставените резерви (всеки воин, оставен в резерв, намалява с малко бойния дух на цялата армия).

Армията е в безопасност докато бойният й дух не падне под 50% от първоначалната стойност. Щом това се случи има шанс армията да отстъпи от бойното поле. С падането на параметъра под тази стойност, този шанс нараства, а ако бойният дух достигне 25% от първоначалната си стойност, няма армия, която ще продължи да се сражава. Проверката за отстъпление се прави в края на всеки ход на сражението.

По време на сражение бойният дух се понижава в резултат на претърпените загуби (от убитите повече, а от ранените по-малко - конницата е по-уязвима в това отношение от останалите типове отряди), на промените в диспозицията на силите (освобождаването на позиция на бойното поле води до рязко падане на бойния дух, като това важи основно за бойните секции и в много малка степен за стрелковите), както и в резултат от дадените команди (отстъплението на отряд води до значително понижаване на бойния дух).

Нямате възможност да повишавате или попълвате бойният дух на армията си по време на сражение - бойният дух и на двете армии намалява, като печели тази, чийто боен дух намалява с по-малко и по-бавно. Иначе казано, която успее да се задържи над 50% праг или има късмет. Естествено, по-големите армии имат и повече боен дух, така че в това отношение богът на войната е на страната на големите батальони.

Какв става, когато армията побегне от бойното поле?

Армия, която побегне от бойното поле, губи между 25% и 50% от ранените си. Всички отряди, които все още са на бойното поле, когато това се случи и се намират в ударните секции, могат да дадат като пленници 10% плюс от 0 до 10% от състава си.

За полевите сражения

Смърт, раняване и плен на бойното поле

В сражение воините ви умират и са ранявани. Убитите се губят моментално, ранените излизат от сражението, но на следващия ход отново се връщат в армията ви. Армията, която загуби сражението, може да загуби част от активния си състав като пленници. Победителят получава една от две възможности: може да екзекутира пленниците (тогава те се броят като убити) или да ги върне срещу откуп. Във втория случай победителят получава по 2 флорина за пехотинец или стрелец и 10 флорина за конник. Тези средства не се вадят от хазната на страната, загубила сражението.

За заповедите, действията и протичането на сраженията

Всяка заповед има определен ефект върху ефективността на отрядите. Заповедта за атака повишава бойните възможности в офанзива, а заповедта за защита - повишава ефективността на отряда, когато отговаря на атака на противника, неговата устойчивост на щета и загубата на боен дух от убити и ранени. Попълването на отряд намалява бойните му възможности. Заповедта за отстъпление прави отряда много уязвим за атака.

Всеки отряд в рамките на всеки ход от сражението има право на едно "активно" и едно "пасивно" действие. Активно действие е офанзивното (когато давате заповед за атака), а пасивно е защитата, т.е. когато отрядът бъде атакуван от друг отряд или отряди. Това означава, че всеки отряд може да отговори само на една вражеска атака, защото тя ще изчерпи лимита му на пасивни действия или да проведе само една атака. Втората атака по същия отряд ще мине без отговор, защото той вече е ангажиран с отразяване на първата. Единствено отряд, който изпълнява заповед "защита" разполага с две пасивни действия (но не разполага с активно). Изключение са артилерийските отряди, защото те могат да разпределят атаката си по множество цели, но те не разполагат с пасивно действие, т.е. не отвръщат на атака.

Поредността в действията на отрядите по време на сражение е твърдо определена: винаги първо действа обсадната секция (първо се изчислява огъня по укрепленията, а след това по отрядите; първо действат онагерите и след тях скорпионите). Следва секцията в засада. След нея действат стрелковите отряди. След тях са кавалерийските атаки. Ходът завършва с действията на пехотата.

Щетата винаги се нанася едновременно, освен когато атакуваният отряд е изчерпал действията си и не може да отговори на атаката. Това е възможно ако заповядате атака на даден отряд със свой кавалерийски отряд и с пехотен отряд. Тъй-като кавалерийската атака е по-бърза от пехотната, то тя ще бъде проведена първа и ще "изхаби" пасивното действие на атакувания отряд. Следващата я пехотна атака ще удари по отряд, който вече е ангажиран в бой и ще бъде безответна.

Ако дадете заповед на атака на даден отряд на противника и той също е получил заповед за атака на вашия отряд, то това означава, че двата отряда ще "изхабят" активните си действия и ще останат с по едно пасивно, ако бъдат атакувани допълнително.

В ситуация, подобна на горната, в която освен това давате задача на друг отряд да атакува същия отряд на противника, то първият ще "посрещне" активното му действие, а вторият - "пасивното".

Ако зададете един отряд на противника да бъде атакуван от повече от един ваш отряд, които действат в една и съща фаза на сражението (т.е. са само пехотни или само кавалерийски отряди), то отговорът на атакауваният отряд се разпределя между всички атакуващи отряди и едновременно с това те му нанасят съвкупна повреда. Подобна тактика може да бъде много ефективна за разбиването на много силен отряд на противника, но крие определени опасности.

За фланговите, страничните и директните атаки

Ако дадете заповед за атака на отряд, чиято секция е срещуположна на целта, подобна атака е директна. Директната атака е стандартна. Ако атакувате съседна, а не срещуположна секция, но вашата срещуположна секция е заета от отряд на противника, то такава атака се нарича "странична". Страничната атака засяга по-малка част от отряда на противника и е по-слаба от директната атака и крие допълнителна опасност. Ако секцията, осъществяваща странична атака бъде нападната от срещуположната й секция на противника, подобна атака ще удари по фланга й. Фланговите атаки са по-опасни от директните.

Ако атакувате по същият начин, но бойната линия на срещуположната секция не е заета, тогава атаката ви е флангова и е по-силна от директната. Ако комбинирате директна и флангова атака, получавате допълнителен бонус към ефективността.

Атака от засада винаги е флангова и изненадваща. Изненадващата атака нанася по-големи щети на бойния дух на атакуваната армия от останалите видове атаки.

Когато се определя дали секциите са заети, за да се прецени какъв е типа на атаката, значение имат само бойните линии, а не стрелковите секции.

За укрепленията

Укрепленията имат няколко ефекта върху секцията, в която са построени. Първо, те повишават ефективността на пасивните действия на отрядите, когато те изпълняват заповед "защита" или "попълване" и намаляват уязвимостта им. Второ, всяко укрепление премахва определена част от нанесената стрелкова щета в рамките на конкретния ход (предпазват от артилерия и стрелци, не и при ръкопашен бой), пак само когато секцията изпълнява заповед "защита" или "попълване". Единственият начин да се премахнат укрепленията е като се разрушат чрез обстрел. Укрепленията се строят от сапьорите пред сражението да започне.

За обсадното дело

Когато пред себе си имате провинция, защитена с крепост, няма да можете да я овладеете чрез полево сражение. В такъв случай пред всеки военначалник има две възможности: щурм или обсада. Щурмът е бърз начин да се заеме крепостта, който както и полевото сражение се решава в рамките на текущия ход. Бърз, но рискован. Често обсадата е по-разумният избор. Обсадата изисква повече от един ход, но не носи загуби.

Обсадното дело в играта е така реализирано, че на практика не иска участие на някои от играчите в отиграването на обсадата или щурма на крепост - за разлика от полевото сражение.

За щурмуването на крепости

Щурмуването на крепости донякъде прилича на полевото сражение. Щурмът трае три хода. Всяка крепост, в зависимост от нивото си, има определено количество катапултни кули (1 кула на 250 единици здравина на крепостта над първите 250 единици). Катапултните кули се използват като едно цяло и могат да водят огън по обсадната артилерия или по щурмуващите отряди (огънят се разпределя между пехотата и стрелците). Катапултните кули се рушат едновременно със замъка, т.е. за всеки 250 единици разрушена здравина крепостта губи по една кула.

Щурмуващата армия се разпределя автоматично в три секции: обсадна, стрелкова и щурмова. Конницата въобще не взима участие в щурма. Обсадната секция води огън по крепостта, докато я разруши автоматично (щом крепостта бъде напълно разрушена, гранизонът ще се предаде и сражението ще приключи), щурмовата секция атакува стените на крепостта и се опитва да проникне, а стрелковата я подкрепя с огъня си. Това се случва автоматично, така както автоматичен е и отговорът на гранизона.

Поредността на действията на секциите е следната. Първо действат сапьорите преди началото на сражението, следват обсадната секция и катапултите, после са стрелковата секция и стрелците в гарнизона и хода се завършва от опита на пехотата да щурмува стените.

Сапьори.Сапьорите, които сте включили в състава на щурмуващата армия, действат веднъж в началото на сражението. Всеки от тях има шанс да разруши между 50 и 200 единици от живота на крепостта при 20% вероятност да загине.

Обсадна сеция и катапулти.Двете секции стрелят едновременно - всяка катапултна кула прави нанася достатъчна щета, за да унищожи или повреди един онагер или малко над един скорпион на ход. Ако щурмуващата армия не разполага с обсадна техника или тя вече е загинала, а все още има катапултни кули, техният огън се разпределя поравно между стрелковата и щурмовата секции.

Стрелковите секции. След "артилерията" идва ред на стрелковата секция, която се бори със стрелците на гарнизона. Гарнизонът разполага с място за един стрелец за всеки 5 единици здравина на крепостта (изчислението се прави веднъж в началото на сражението, след това "местата" за стрелци не намаляват с разрушаването на крепостта), т.е. крепост със здравина 500 ще може в рамките на един ход да използва до 100 стрелци (стига да има толкова в гарнизона). Всеки двама стрелци в стрелковата секция на щурмуващата армия "блокират" един стрелец от гарнизона. Ако по време на стрелковата фаза останат неблокирани стрелци в гарнизона по една или друга причина, те ще стрелят още веднъж по щурмовата секция преди да дойде нейният ред.

Щурмова секция Преди щурмоваците да успеят да се качат на стените те ще претърпят загуби от събаряне на стълби, заливане с врящ катран или мазнина и различни други капани и хитрости, към които прибягва гарнизонът на крепостта. след това оцелелите ще се сразят с гарнизона на стените.

Както и в полевото сражение, победата може да се достигне аколойният дух на едната страна падне под критично ниво (50% за щурмуващата армия и 25% за гарнизона). Щурмуването на крепост винаги излиза скъпо откъм загуби, но понякога спестеното време се оказва по-важно.

Всеки генерал, който мисле да щурмува крепост с армията си, трябва да знае, че ако бойците в щурмовата му секция свършат, щурмът се прекратява, независимо от останалите условия, така че не е зле за включи в армията си достатъчно мечоносци или поне пиконосци.

За обсадите

За да започнете обсада, първо трябва да разполагате с достатъчно голяма армия. Лесно можете да проверите това тук. Ако разполагате с необходимият минимум сили, то тогава обсадата ще започне. Целта на обсадата е да доведете бойнитя дух на гарнизона до точка, под която той ще се предаде. Ако бойният дух на гарнизона падне под 50% от първоначалната стойност, има 1 към 4 вероятност той да се предаде в текущия или в следващите ходове. В ходът, в който бойният дух падне под 20%, крепостта се предава.

За да намалите времето, което ще трае обсадата, трябва да свършите следните неща: да превземете колкото се може повече от околните провинции или пък да нападнете провинция, която граничи с колкото се може по-малко свои провинции. Всяка граница с провинция, принадлежаща на владетеля, който държи крепостта, удължава с малко обсадата, защото прави възможно прехвърлянето на припаси и помощ.

Второто нещо, което Ви трябва е колкото се може по-голяма армия. Значение има до съотношение едно към шест със силата на гарнизона. Над това съотношение размерът на армитяа не се отразява.

Накрая, трябва да помните, че никоя обсада не може да трае по-малко от два хода, т.е. никоя крепоста няма да се предаде на първия ход на обсадата.

Обсада се сваля чрез деблокираща армия. Тя трябва да даде полево сражение и да победи обсаждащата армия. Победата вдига обсадата,. Но загубата в подобен опит се отразява зле на обсадените - водещият хвърля зар12 и при резултат 1-2 крепостта се предава в рамките на същия ход. Ако сражението не приключи с ясен победител, а продължи през следващия ход, сърцата на обсадените се обнадеждават и бойният дух се покачва с 50 + зар100.

...
Числови характеристики на единиците
тип единица клас повреда атака срещу клас контраатака срещу клас стрелба срещу клас защита от клас живот
ръкопашна стрелкова пехота конница стрелци артилерия пехота конница стрелци артилерия пехота конница стрелци артилерия пехота конница стрелци артилерия смърт раняване
опълчение пехота 2 1 6 4 5 3 6 4 10 0 8 6 9 0 3 2 3 2 4 2
пиконосци пехота 3 0 12 9 2 4 8 15 0 0 0 0 0 0 6 12 9 2 5 4
мечоносци пехота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
рицари конница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
жандарми конница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лъконосци стрелец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
арбалетчии стрелец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
скорпион артилерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
онагер артилерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0