Дипломация IV


Правила
1. Обща част.
1.1. В играта има 9 Велики сили (Австро-Унгария, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Османската империя, Русия, Франция, Швеция). Всяка от тях може да се води от един или повече играчи. Великите сили имат различна военна мощ, доходи и географски плюсове и минуси.
1.2. Освен тях има и 12 неутрални държави, които ще се управляват от Водещия.
1.3. Играта се дели на ходове. За всеки ход играчът получава доход от всичките си провинции и може да го използва за закупуване на военни части или арсенали, или за придвижване на единиците. Неизползваните доходи остават за следващия ход.
1.4. Всички военни единици се произвеждат за 1 ход.
1.5. Целта на играта е победа - на един участник или коалиция. Условията за победа са следните:
- за един играч - ако е превзел 2 столици на други Велики сили, или 7 столици на неутрални държави;
- за коалиции - ако коалицията е превзела с 2 повече столици от броя на участниците в нея, или е превзела 10 столици на неутрални държави.
Освен това, в края на играта ще се направи статистика за най-успешен във военно отношение играч (съотношение на загубите).
1.6. Протичане на играта: всеки ход се дели на две части: такава, в която играчите планират действията си, преговарят и т.н., като тя приключва с изпращане на заповедите към армиите и икономическите разчети към пощата на Водещия (diplomacy във history-simulations.net). През втория етап се изчисляват действията на армиите, движение, сражения, загуби и резултати и се смятат разходите и приходите. Етапът приключва с публикуване на резултатите от хода.

2. Дипломация.
2.1. Дипломацията в играта може да е тайна или явна, според преценките на играчите. Пред Водещия има смисъл да се обявяват само тези договори, които са свързани със съюз между две държави, когато предстоят съвместни военни действия - за да няма сблъсъци между военните единици. За подписан договор ще се смята този, който е изпратен на Водещия от всички страни-участнички в него.
2.2. Дипломация с независимите страни не може да се прави.
2.3. Цивилизовано обявяване на война (независимо дали срещу Велика сила или неутрална държава) се смята, когато войната е обявена на единия ход, а военните действия започнат най-рано на следващия.

3. Икономика. Икономиката в играта е пределно проста. Всяка страна има доход, сборен от всички провинции. За удобство валутата в играта е една (лири). Единственият начин доходите да се увеличат е чрез завоюване на други страни.
3.1. Цени:
Арсенал: 250 лири. Позволява производството на военни единици. На картата е отбелязан със символ на оръдие.
Армейски щаб: 75 лири
Пехотен корпус: 25 лири
Кавалерийски корпус: 12 лири
Броненосец: 75 лири
3.2. Разходи:
Включване на корпус към армия (армейски щаб): 2 лири
Придвижване на корпусите по картата: 3 лири/провинция
Железопътно транспортиране на корпусите: 5 лири/провинция (макс. 3 провинции/ход)
Движение на броненосците: 1 лира/движение
Пренос на пехота и кавалерия по море: 5 лири/провинция. Сухопътните части се придвижват със скорост 1 провинция за ход. Задължително трябва да са придружавани от поне 1 броненосец.

4. Военни единици. Всичките видове военни единици могат да се произвеждат само там, където играчът има арсенал. При превземане на чужда провинция, съдържаща арсенал, то той бива унищожен.
4.1. Военните единици в играта са:
Армейски щаб (армия): няма собствена сила, но към него могат да се закачат до 5 корпуса (пехотни или кавалерийски). Само командваните от щаб единици имат 100% сила. Всички останали се сражават само с 50% ефективност, т.е. ако нормално силата на един пехотен корпус е 3, то извън щаб тя е само 1.5. Към всеки щаб могат да бъдат прикачени максимум 5 корпуса. Щабът има движение от максимум 2 провинции за ход. Той няма самостоятелна военна сила и ако бъде атакуван от каквато и да е военна единица, ще бъде автоматично унищожен, ако няма прикачени към себе си части.
Пехотен корпус: сила 3, движение 1 провинция/ход.
Кавалерийски корпус: сила 1, движение: 2 провинции/ход, ако е в състава на армия, или 1 провинция, ако не е прикачен към щаб.
Броненосец: сила 2, движение 3 провинции/ход. Броненосците са задължителен атрибут на всеки десант. Тоест, за да може да се осъществи десантна операция, трябва сухопътните части да са придружени от поне 1 броненосец.
4.2. Във всяка провинция може да има максимум 10 сухопътни единици. За всяка имаща излаз на море провинция се смята, че съдържа пристанище и във всяко от тях могат да се събират до 10 кораба. За моретата няма ограничение колко кораба от колко сили могат да поберат.

5. Военна система и сражения.
5.1. Заповеди.
5.1.1. "Атака". На военната единица се дава заповед за атака към конкретна провинция. При успех атакуващите заемат нападнатата провинция. Бонуси на единиците: +1 сила за пехотата, +2 сила за кавалерията.
5.1.2. "Отбрана". Указва се за кои единици важи и в коя посока (т.е. за коя граница на провинцията се отнася). Дава големи плюсове за единиците, но те важат само за тази граница. 1 корпус може да пази не повече от 1 граница. Армията, ако има повече от един корпус, може да разпредели силите си по няколко граници, но не по-малко от 1 корпус за граница. Единиците, на които се дава заповедта, могат да пазят само провинцията, в която се намират. Бонуси: +3 сила за пехотата, +1 сила за кавалерията.
Кога заповедта не важи: когато частите, на които е дадена, бъдат атакувани от друго направление (тогава нямат бонуси), не може да се задава и във вида: еди-кои си части се пренасят в дадена провинция и получават заповед отбрана откъм еди-къде си - на единият ход ще е преместването и чак на следващия - отбраната.
Променя се в частта за отбраната, че армията може да пази повече от една граница, тъй като инак се получават неясни и неразрешими ситуации.
5.1.3. "Движение". Задава се цел на движението (провинция). Всяко движение, жп прехвърляне, или морски транспорт си има цена, за подробности виж раздела икономика по-горе.
5.1.4. "Подкрепа при атака". Указва се към коя провинция е давана подкрепата. За да бъде успешна заповедта, трябва подкрепящите военни единици да имат обща граница с указаната в заповедта провинция. След края на действието те остават в собствената си провинция. Бонусите са същите като при заповед атака: +1 сила за пехотата, +2 сила за кавалерията.
Заповедта не може да се изпълни, ако провинцията, в която се намират частите, бъде атакувана, като ефективността на частите в този случай ще бъде намалена с 50% и към тях няма да има добавяни бонуси.
5.1.5. "ЖП транспортиране". Всяка сухопътна единица може да бъде транспортирана по железопътната мрежа на своя територия на цена от 5 лири/провинция, маскимум до 3 провинции за ход. Докато войската се транспортира по този начин, нейната ефективност е 25% от нормалната (в случай, че бъде атакувана).
5.2. Сражения. Действа се по няколко прости правила.
5.2.1. За да бъде превзета една провинция, то трябва атакуващия да има двойно превъзходство в сила.
5.2.2. Бонусите ще се смятат по следния начин:
- Първо се смятат тези от ефектите на заповедите (атака, отбрана, жп движение) и т.н.
Например: имаме пехотен корпус със заповед "атака". Неговата сила нормално е 3, с ефекта от заповедта става 4.
- след това - коефициентът за щаб, т.е. силата плюс бонусите (или минус, в случая с жп транспорта) е 100% с щаб и 50% без него.
Например: имаме кавалерийски корпус (сила 1), който има заповед "атака" (+2 сила), тоест общо 3. Ако той е в щаб неговата сила си остава 3, а ако е извън състава на щаб, силата му става 1.5.
Загубите ще се изчисляват така:
Взимат се двете армии, атакуваща и отбраняваща се (или взаимно атакуващи се). По-слабата от тях се използва като база за смятане на загубите. За нормални загуби се смятат 1/3 от участващите сили (в реалността е различно, но заради играта ...), като загубите ще се смятат като цели числа и ще се намаляват надолу.
Например: имаме две армии, които се атакуват една друга, всяка - от 5 пехотни корпуса (ПК), всяка - в състава на щаб. Загуби от 1/3 биха означавали 1.67 ПК, а намалени надолу - по 1 ПК за всяка от страните.
Ако обаче армиите имат големи разлики, съотношението на загубите се променя. За малки по численост армии това почти няма да се усети (т.е. загубите ще са сходни), но за големи армии ще има по-голям ефект.
При съотношение между 2:1 и 2.9:1 загубите стават 25% към 33%.
При съотношение между 3:1 и 3.9:1 загубите стават 20% към 40%.
При съотношение между 4:1 и 4.9:1 загубите стават 20% към 60%.
При съотношение между 5:1 и 5.9:1 загубите стават 20% към 80%.
При съотношение между 6:1 и 6.9:1 загубите стават 20% към 100%.
Освен това, при съотношение 2:1 по-силната страна превзима атакуваната провинция. При по-големи съотношения, по-малката армия се унищожава без загуби.
Тъй като отбранителните сражения са по-сложни, особено когато една провинция се отбранява от атаки от няколко посоки, решенията на водещия ще са в полза на отбраняващата се страна, компенсирайки по този начин малка част от разликите с реалността и симулирайки решенията на генералите на място.
При изчисляване на жертвите кавалерията има повече шансове да се измъкне цяла от отбранителните сражения (ако е възможно), тоест пехотата ще поеме повечето загуби.

5.3. Правила относно обкръжаването и капитулацията.
5.3.1. Обкръжение. За обкръжени ще се смятат тези сухопътни сили, които:
а. се намират на чужда територия и
б. са откъснати от останалите сили, т.е. всички съседни провинции са заети от противника. Специален случай е морската граница: снабдяването е възможно и по море, ако морските провинции между обкръжената провинция (която трябва да има в този случай излаз на море) и провинция, заета от собствени части са свободни от противникови кораби.
Обкръжените части не могат да се управляват от играча и имат намалена ефективност (с 50% от хода, последващ този, в който са били обкръжени).
5.3.2. Капитулация. Неутралните страни капитулират когато провинциите им, съдържащи арсенали са превзети и те нямат средства, да си построят нов. Великите сили капитулират по решение на управляващия ги играч. Капитулиралата страна предоставя всичките си оцелели военни части на победителя.
При превземане на чужда провинция, съдържаща арсенал, той бива разрушен.

6. Велики сили и игрова карта.
Австро-Унгария, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Османската империя, Русия, Франция, Швеция.

Въпроси и отговори около играта

Карти: карта само с имена на провинции и арсенали и карта с нанесени армии и флотове на Великите сили.